รับทำวีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ราคา 2,500 บาท

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa) ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลียของเรานั้นเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การช่วยตรวจสอบเอกสารวีซ่าให้ถูกต้อง และครบถ้วน แปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์มสถานทูต จองคิวเพื่อยื่นวีซ่า และมีพนักงานดูแลช่วยเหลือลูกค้าในวันสแกนนิ้ว เพื่อให้การสมัครขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด จากทีมงานมืออาชีพด้านการขอวีซ่าออสเตรเลีย

หากท่านกำลังต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสร้างความสะดวกสบาย ลดทอนปัญหา เรื่องการเดินเอกสารของวีซ่าออสเตรเลีย ไว้ใจเรา รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ทำด่วนได้ บริการแบบครบวงจร ที่นี่ ที่เดียวจบ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าออสเตรเลีย

ในการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย เอกสารทั้งหมดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น ต้องไม่มีคลิป, แม็กซ์, หรือ หมุดใด ๆ และไม่เคลือบพลาสติก ถ้าหากเอกสารฉีกขาดหรือ ยับย่นมากให้ถ่ายเอกสารลงบน A4 สามารถใช้เอกสารสำเนายื่นขอวีซ่าออสเตรเลียได้ 

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หรือครอบ ช่วงเวลา ที่ขอวีซ่า + สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายแบบสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป หรือไฟล์ภาพ JPEG ขนาด 800×800 px
 5. หลักฐานการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็น ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ จัดเตรียมหนังสือรับรองการทำงานที่มีข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเตรียมหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จัดเตรียมจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank statement) ที่ออกโดยธนาคาร เพื่อใช้ยืนยันว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางครั้งนี้ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 7. ในกรณีที่เดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ หรือเพื่อน จะต้องมีจดหมายเชิญจากเพื่อน หรือ ญาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การเงินของเพื่อน หรือญาติ เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลียอีกด้วย
 8. ในกรณีที่เดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ ผู้ขอจะต้องมีหนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลียประกอบ
 9. หากผู้ขอมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จะต้องเตรียมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ด้วย
 10. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย
ภาพประเทศออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย Australia Visa (เก็บโดยสถานทูต)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยวและ ธุรกิจ 190 AUD (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)
 • ค่าดำเนินการของ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 433 บาท

ผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียจะต้องเข้าสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ขอวีซ่าออสเตรีเลีย

ผู้ขอวีซ่าอายุ 75 ปีขึ้นไปผู้ขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังผู้ขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 16 ปี
ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าสามารถเดินทางได้ และมีประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทางด้วยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดาอนุญาตให้เดินทาง ออกโดยอำเภอ หรือจะกรอก ฟอร์ม 1229 และแนบสำเนาสูติบัตรต้องมี บิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย มาให้ความยินยอม ในการเดินทางด้วย เดินทางไปด้วยกัน ณ วันที่ไปยื่นขอวีซ่า และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

*** กรณีไปเยี่ยมแฟน และ แฟนออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีหลักฐานประกอบคือ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย มีหลักฐานข้อความที่คุยกัน และรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ทำวีซ่าออสเตรเลียกับเราดีอย่างไร

บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย ของ Move-On Visa แตกต่างด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดในการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย เพราะเรามอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ติดตามสถานการณ์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลียให้แบบตัวต่อตัว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การทำวีซ่าออสเตรเลียที่ดี ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำวีซ่าได้ ทีมงานมูฟออน วีซ่า จะเข้ามาช่วยจัดการเอกสารที่ยุ่งยากต่าง ๆ และวางแผนการเตรียมตัวในการนัดเข้ายื่นคำร้องที่สถานทูต (สำหรับการทำวีซ่าออสเตรเลียครั้งแรก) รวมไปถึงให้คำปรกษา ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ท่านวางแผนการเดินทางต่อได้ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่ง หากได้รับความไว้วางให้ทำวีซ่าออสเตรเลีย ทางเราสัญญาว่าจะบริการด้วยความใส่ใจ และตั้งใจทุกขั้นตอน