รับทำวีซ่าสเปน (Spain Visa)

บริการทำวีซ่าสเปน ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าสเปน ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าประเทศสเปน (Spain Visa) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศสเปน เจ้าหน้าที่ของเรารับยื่นวีซ่าสเปน ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่าเสปนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวสเปน วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าประเทศเสปนประเภทอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางไปสเปน ด้วยบริการที่ครบวงจรของมูฟออน วีซ่า จะทำให้ผู้เดินทางหมดความกังวลในการจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศสเปน ประกอบการพิจารณา การจัดทำ หรือขอหนังสือรับรองต่าง ๆ มูฟออน วีซ่า พร้อมให้บริการแบบครบทุกขั้นตอน

มากกว่าบริการทำวีซ่าสเปน เรามีการจัดทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าสเปน และเพื่อให้ผู้ขอวีซ่าสเปนได้เดินทางอย่างสบายใจ เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าสเปน ลงทะเบียนจองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าสเปนที่สถานทูตฯ และติดตามให้คำแนะนำที่จำเป็น ในวันยื่นเอกสารอีกด้วย – บริการแบบ one stop service ที่ทำให้ทุกการเดินทางง่ายขึ้น จาก มูฟออน วีซ่า

หากท่านกำลังวางแผนจะไปเที่ยวสเปน แล้วต้องการความสะดวกเพื่อย่นระยะเวลาในการทำวีซ่าสเปนหรือลดความยุ่งยาก และต้องการเพิ่มโอกาสการขอวีซ่าผ่านติดต่อเราได้เลยค่ะ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าสเปน รับทำวีซ่าสเปน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าสเปน

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเสปนที่กรอกครบถ้วนแล้ว จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • จัดเตรียมหนังสือรับรองการทำงานที่มีข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงการอนุมัติวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเตรียมหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จัดเตรียมจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา และอนุมัติการหยุดเรียนจากสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศเสปนเพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่าเสปน
 7. กรมธรรม์ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 8. เอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

ทำวีซ่าเสปนเพื่อท่องเที่ยวและเยี่ยมครอบครัว

ท่องเที่ยว : แนบเอกสารการจองที่พักและแผนการเดินทาง
เยี่ยมญาติ : แนบหนังสือเชิญ ซึ่งต้องเป็นเอกสารต้นฉบับสีเหลืองเท่านั้น ลงชื่อโดย “Policia Nacional” (โดยผู้เชิญสามารถติดต่อ ขอเอกสาร ดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ของผู้เชิญ)สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทางจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมดด้วย ซึ่งจะออกจากพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น (กรณีที่ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง)

ทำวีซ่าเสปนเพื่อธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

 • เอกสารการจองที่พักที่มีชื่อผู้ขอวีซ่า
 • จดหมายเชิญ จากบริษัทองค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ ในสเปน
 • ที่ระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทางอย่างชัดเจน
 • เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันวัตถุประสงค์ในการเดินทางได้ เช่น บัตรเข้างาน บัตรประจำตัวเข้าประชุม โปรแกรมจัดงาน หรือบัตรเชิญต่าง ๆ ที่มีระบุหน่วยงานที่เชิญ
 • จดหมายชี้แจงจากบริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา รายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
 • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของบริษัท/หน่วยงาน ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และ เอกสารที่ออกมาจะ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

เพื่อการศึกษาหรือหลักสูตรการอบรมอื่น ๆ

 • เอกสารการจองที่พักที่มีชื่อผู้ขอวีซ่า
 • เอกสารการลงทะเบียนเรียน หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับรายละเอียดหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน
 • หนังสือรายการเดินบัญชีจากธนาคารตัวจริง และ statement ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน ของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และ จะต้องระบุด้วย ว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
ภาพประเทศสเปน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเสปน

 • ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าเสปน 
 • การแสดงเอกสารที่ระบุอย่างครบถ้วน ไม่สามารถการันตีได้ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ เนื่องจากกงศุลจะเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นทั้งหมด
 • วีซ่าสเปน ขอล่วงหน้าได้ 180 วัน และควรยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • ฉีดวัคซีนครบจึงเดินทางเข้าประเทศสเปนได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทาง และ ไม่ได้มายื่นใบคำร้อง พร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ที่จาก อำเภอ ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์ เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกัน ในฐานะอะไร 
 • ถ้าหากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาต ถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าเสปนได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเลค รัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
Tel: 02-661-8284-7
Website: www.exteriores.gob.es
Email: emb.bangkok.vis@maec.es

ทำวีซ่าสเปนกับเราดีอย่างไร

บริการรับทำวีซ่าสเปน บริการด้วยใจ พร้อมมอบประสบการณ์ ทำวีซ่าสเปน ที่น่าประทับใจให้ผู้เดินทางทุกคน เพราะเจ้าหน้าที่มูฟออน วีซ่า เข้าใจในความกังวลต่อวีซ่าสเปน เพราะนอกจากความเข้าใจในการเตรียมข้อมูลยื่นวีซ่าสเปนแล้ว ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ผู้เดินทางต้องจ้างบริษัทภายนอกในการดำเนินการ เช่น การแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นความยุ่งยากอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับ ขอวีซ่าสเปน ดังนั้น มูฟออน วีซ่า จึงรับทำวีซ่าสเปน แบบครบวงจร รับกรอก ตรวจสอบ แปล กดจอง ให้ครบ เพียงแจ้งความประสงค์ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่จะช่วยระบุเอกสารที่ต้องเตรียม ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบวีซ่าสเปน และเตรียมคำถามที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการสัมภาษณ์ในวันยื่นคำร้องขอวีซ่าสเปน เรามีความยินดีอย่างยิ่ง หากท่านไว้วางใจให้ทำวีซ่าสเปน และจะจัดเตรียมทุกขั้นตอนด้วยความละเอียดและรอบคอบ