รับทำวีซ่าอังกฤษ (United Kingdom Visa)

ทำวีซ่าอังกฤษ วีซ่าสหราชอาณาจักร ราคา 2,500 บาท

รับทำวีซ่าอังกฤษ (United Kingdom Visa) หรือวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK visa) บริการขอวีซ่าของเราครอบคลุมทุกประเภทวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าเข้าอังกฤษอื่น ๆ ทุกประเภท เรารับทำวีซ่าอังกฤษทุกรูปแบบแน่นอน

บริการรับทำวีซ่าอังกฤษของเรานั้นเป็นบริการแบบครบวงจร (one stop service) ที่นี่ที่เดียวจบ ทีมงานของเรามีบริการตั้งแต่การช่วยเตรียมและตรวจเอกสารวีซ่าให้ถูกต้องครบถ้วน แปลเอกสารราชการและเอกสารจำเป็นในการเดินทาง ช่วยกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอังกฤษของสถานทูตที่ยุ่งยาก จองคิวเพื่อยื่นวีซ่า และที่สำคัญเรามีพนักงานดูแลช่วยเหลือลูกค้าในวันยื่นเอกสารที่สถานทูตอังกฤษ เพื่อความอุ่นใจและความคล่องตัวรวดเร็วสะดวกสบายของท่านที่สถานทูต

หากท่านกำลังจะเดินทางไปประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะไปเพื่อท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ให้เราช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษให้กับท่าน ทางเราสัญญาว่าจะให้บริการด้วยความตั้งใจและจริงใจ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าอังกฤษ รับทำวีซ่าอังกฤษ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าอังกฤษ

ในการเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ เอกสารทั้งหมดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น ต้องไม่มีคลิป, แม็กซ์, หรือ หมุดใด ๆ และไม่เคลือบพลาสติก ถ้าหากเอกสารฉีกขาดหรือ ยับย่นมากให้ถ่ายเอกสารลงบน A4 สามารถใช้เอกสารสำเนายื่นขอวีซ่าอังกฤษได้ 

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์

 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หรือครอบ ช่วงเวลา ที่ขอวีซ่า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

 3. ไม่ต้องเตรียมรูปถ่ายไปเอง เพราะศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ จะต้องถ่ายให้ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า

 4. สำเนาบัตรประชาชน

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 6. หลักฐานการทำงาน
  •จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) กรณีผู้ขอวีซ่าเป็น ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทเอกชน และข้าราชการ
  • จัดเตรียมหนังสือรับรองการทำงานที่มีข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
  (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเตรียมหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จัดเตรียมจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)

 7. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank statement) ที่ออกโดยธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยที่ ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง

 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 9. หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรมในอังกฤษ

 10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดง หลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ ครอบครัว แฟน หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

 11. กรณีผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่น ต้องมี หนังสือ ยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองแนบประกอบ

 12. สำหรับวีซ่าประเภทธุรกิจ ผู้ขอจะต้องมีจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศอังกฤษแนบประกอบ
ภาพประเทศอังกฤษ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าอังกฤษ

 • ผู้ขอวีซ่าอังกฤษต้องยื่นขอวีซ่าฯ ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ เนื่องจากจะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูป
 • การพิจารณาออกวีซ่า ประมาณ 6-8 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน อยู่ที่ 5,313 บาท ต้องชำระผ่าน บัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น

ประเทศในเขตการปกครอง ของอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้ที่ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ

 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
 • จาไมกา (Jamaica)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)
 • เอกสารที่ใช้เหมือนกับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

ประเทศที่ใช้วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าสหราชอาณาจักร เข้าประเทศได้

 • แองกวิลลา (Anguilla) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้า แองกวิลลาได้ หรือ ขอ e-Visa
 • แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) ถ้ามี วีซ่าอังกฤษ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวขอ Visa on Arrival เข้าแอนติกา และบาร์บูดาได้ หรือ ขอ e-Visa
 • เบอร์มิวดา (Bermuda) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุวีซ่าเหลือ มากกว่า 45 วัน นับจากวันที่จะออกจากเบอร์มิวดา สามารถใช้วีซ่านั้น เข้า เบอร์มิวดาได้
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) ถ้ามีวีซ่าสหราชอาณาจักร ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้
 • โดมินิกา (Dominica) ถ้าแสดงตั๋วเครื่องบินขากลับ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่ทำให้ เจ้าหน้าที่ ตม. มั่นใจว่า ผู้เดินทางจะท่องเที่ยวอยู่ในโดมินิกา ไม่เกิน 21 วัน ก็จะได้รับฟรีวีซ่าเข้าประเทศ
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ายิบรอลตาร์ได้
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ อเมริกา หรือแคนาดา ที่ยัง ไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าว เข้าหมู่เกาะ เติกส์ และ หมู่เกาะเคคอสได้
 • เบลีซ (Belize) ถ้ามีวีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าสหราชอาณาจักร แบบเข้าออก ได้หลายครั้ง ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่า ดังกล่าวเข้าเบลีซได้ไม่เกิน 30 วัน

ทำวีซ่าอังกฤษกับเราดีอย่างไร

การขอวีซ่าอังกฤษ มีขั้นตอนที่เยอะพอสมควร อาจก่อให้เกิดความกังวลกับผู้เดินทางหลายคน ทางมูฟออ วีซ่า จึงมีบริการรับทำวีซ่าอังกฤษ เพื่อช่วยจัดการเรื่องการเตรียมเอกสารอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การกรอกคำร้องขอวีซ่าอังกฤษทั้งแบบออนไลน์และกระดาษ พร้อมจองคิวนัดสัมภาษณ์ แสกนนิ้ว แสดงตัว และแนะนำวิธีการเตรียมตัวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำวีซ่าอังกฤษ หากท่านต้องการบริษัทที่ รับทำวีซ่าอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ ดูแลตอบคำถามแบบมืออาชีพ Move-On Visa ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินทางไปประเทศอังกฤษสะดวกและราบรื่นขึ้น