รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa)

บริการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa) บริการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ของเราครอบคลุมการขอวีซ่าทุกประเภท ตั้งแต่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์  วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ของเจ้าหน้าที่ของเรา จะสามารถช่วยทำให้การทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ผ่านไปได้ด้วยดี รวดเร็ว และราบรื่น หากกำลังวางแผนเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ให้กับท่าน ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยลดภาระความวุ่นวาย และช่วยย่นระยะเวลาในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ของท่าน บริการด้วยความตั้งใจ และจริงใจ เราพร้อมให้คำปรึกษาและ รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ อย่างครบวงจร ทำด่วนได้

มูฟออน วีซ่า มีเป้าหมายในการบริการ คือ บริการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa) แบบครบจบที่เดียว เรามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร รวมไปถึงขั้นตอนการจองคิวยื่นเอกสาร และเดินทางไปพร้อมกับผู้ยื่นขอวีซ่าในวันนัดยื่นเอกสารที่สถานทูต

ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงาน มูฟออนวีซ่า พร้อมคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาและคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลาการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  (Switzerland Visa) ติดต่อเราเพื่อทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้แล้ววันนี้

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa) ที่กรอก ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายแบบสี โดยที่พื้นหลังต้องเป็นสีขาว เห็นหูและคิ้ว ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) กรณีผู้ขอวีซ่าเป็น ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทเอกชน และข้าราชการ ซึ่งต้องระบุข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว แนบหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา แนบจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม สำหรับพำนักในช่วงที่เข้าประเทศ พร้อมกับใบจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อเป็นหลักฐาน
 7. แผนการเดินทาง เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ในการเดินทางและบอกรายละเอียดการเดินทางครั้งนี้
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 9. ผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่ม ได้แก่ สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ระบุเนื้อความว่า อนุญาตให้เดินทาง ต้องออกโดยอำเภอเท่านั้น
 10. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ เดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 11. การยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland Visa) จะต้องแนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานที่แตกต่างกันดังนี้
สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อนหรือเยี่ยมแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
จดหมายเชิญที่ระบุ รายละเอียด ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญระยะเวลาในการเชิญ วันที่เริ่มต้น ถึงวันสิ้นสุดการเชิญ วันที่ ที่เขียนจดหมายเชิญ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญถ้าผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และให้พำนักที่บ้าน ผู้เชิญจะต้องแจ้งรายละเอียดนี้ลงในจดหมายด้วยหลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือ เพื่อนหรือ แฟนที่ สวิตเซอร์แลนด์เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเชิญ  ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญระยะเวลา (วันที่เข้าและออกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ / กลุ่มประเทศเชงเก้นถ้าผู้เชิญรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก จะต้องแนบหลักฐานประกอบ และรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ
ภาพประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อควรรู้

 • ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือกับสถานทูต หากผู้ยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า “VIS” ไม่จำเป็นต้องสแกนนิ้ว ในการขอวีซ่าครั้งต่อไป
 • สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัคร ทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม หลังจากการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
 • สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 15 วันทำการ
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถนนวิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-674-6900
Website: www.eda.admin.ch/bangkok

ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ กับมูฟออน วีซ่า ง่าย ๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพราะเราเป็นบริษัท รับทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการมายาวนาน สามารถช่วยจัดการเรื่องเอกสารที่ยุ่งยาก ให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเจ้าหน้าที่เรายื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ จนมีความชำนาญ รู้ขั้นตอนขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการ และเตรียมเอกสารได้ถูกต้องตามความต้องการของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการพิจารณาให้ผ่านวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ได้อีกด้วย นอกจากนี้เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในวันนัดแสดงตัวตนด้วย Move-On Visa เราใส่ใจทุกขั้นตอน จัดการเอกสารขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความละเอียดและรอบคอบ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เป็นสำคัญ