รับทำวีซ่าอิตาลี (Italy Visa)

บริการทำวีซ่าอิตาลี ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าอิตาลี ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าอิตาลี (Italy Visa) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำและรับยื่นวีซ่าอิตาลีทุกแบบ เช่น วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ เพื่อน แฟน รวมถึงวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี ให้การดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญสูง มีประสบการณ์ทำวีซ่ามากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะวีซ่าอิตาลี ทีมมูฟออน วีซ่า สามารถจัดการและดำเนินการทำวีซ่าอิตาลีได้อย่างรวดเร็ว ตามกำหนดการของผู้เดินทาง

มูฟออน วีซ่า รับยื่นขอวีซ่าอิตาลี โดยบริการประกอบไปด้วย การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารแนบ และเตรียมแบบฟอร์มคำร้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมที่จะนำไปยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลีที่สถานทูต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ขอวีซ่าอิตาลี ยังช่วยลงทะเบียนจองวันนัดยื่นเอกสารในเว็ปไซต์ของสถานทูตให้อีกด้วย

เดินทางท่องเที่ยวประเทศอิตาลีอย่างสบายใจ ไร้ความกังวลเรื่องความซับซ้อนของขั้นตอนการขอวีซ่าอิตาลี ด้วยบริการแบบครบวงจรจาก มูฟออน วีซ่า บริการรับขอวีซ่าอิตาลีของเราเป็นบริการครบวงจรพร้อมให้คำปรึกษา หากท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือขอวีซ่าอิตาลีไม่ผ่านมาก่อน ลองโทรเบอร์โทรศัพท์มาพูดคุยกับเรา เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาช่วยตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อจะช่วยให้ท่านสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีได้สำเร็จ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าอิตาลี รับทำวีซ่าอิตาลี

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าอิตาลี (Italy Visa)

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ห้ามตัดต่อ) จำนวน 2 รูป
 2. คำร้องขอวีซ่าอิตาลี ที่ดาวน์โหลดจากสถานทูตอิตาลี
 3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ออกโดยธนาคาร เช่น สมุดบัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปอิตาลี / ใบจองโรงแรม ระบุชื่อ นามสกุล วันเดินทางไปและกลับ พร้อมแผนการเดินทางตลอดทริป
 5. หนังสือเดินทาง ที่หน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า และอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่าง 1,500,000 บาท
 7. หลักฐานการทำงาน (เอกสารต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น)
  • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ
  • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 8. ผู้เดินทางเป็นเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแนบเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าอิตาลีเพิ่ม ได้แก่
  • สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมกับฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ
  • หนังสือยินยอมให้เดินทางโดยไม่มีพ่อ แม่ ผู้ปกครองรับรองโดยอำเภอ แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ รับรองเอกสาร ให้ประทับตราจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองก่อนนำมายื่นขอวีซ่าอิตาลี
 9. กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
  • ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา
  • จดหมายเชิญและหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจะต้องมีลายเซ็นต์ของผู้เชิญด้วย
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ มาแสดงด้วย
ภาพประเทศอิตาลี

ข้อควรรู้ในการขอวีซ่าอิตาลี

 • เอกสารทุกฉบับ แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้
 • ใช้เวลาดำเนินการขอวีซ่าอิตาลี 5-15 วันทำการ
 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว นัดออนไลน์ หรือโผ่านทางโทรศัพท์ 02-460-7059
 • วีซ่าธุรกิจที่มีหนังสือเชิญ หนังสือเชิญ ส่งเป็นไฟล์ PDF ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าอิตาลีได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานทูตประเทศอิตาลี

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 02-250-4970
Email: visa.ambbang@esteri.it
Website: ambbangkok.esteri.it

ทำวีซ่าอิตาลีกับเราดีอย่างไร

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการรับทำวีซ่าอิตาลี ของเรา คือ ความสบายใจ และความรวดเร็วในการดำเนินเรื่อง ขอวีซ่าอิตาลี อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ตอบข้อซักถาม ที่ผู้ยื่นวีซ่าอิตาลีสงสัยได้ทันใจ ทำให้มีความมั่นใจในการทำวีซ่าอิตาลี เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยจัดการเรื่องการเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอวีซ่าอิตาลี ประเภทท่องเที่ยว ศึกษาต่อ เจรจาธุรกิจ ฯลฯ ตามแต่ความต้องการของผู้ขอ พร้อมกับเช็คความพร้อมและความถูกต้องของเอกสารให้ก่อนยื่นวีซ่าอิตาลี มูฟออน วีซ่า เรามีประสบการณ์ขอวีซ่าอิตาลี มาอย่างยาวนาน ดูแลเคสที่ผ่านแล้วกว่า 100 เคส ผู้เดินทางจึงมั่นในความสามารถและประสบการณ์ของเราได้ เพราะทุกรายละเอียด เราจะช่วยตรวจสอบไม่ให้เกิดความผิดพลาด ที่ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาอย่างแน่นนอน ทีมงานของเรายึดมั่นในการให้บริการทำวีซ่าอิตาลีที่ดีที่สุด ภายในเวลาที่จำกัด ในราคามิตรภาพ