รับทำวีซ่าฝรั่งเศส (France Visa)

บริการทำวีซ่าฝรั่งเศส ราคา 3,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส (France-Visa) ทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส วีซ่าธุรกิจฝรั่งเศส วีซ่านักเรียนฝรั่งเศส หรือวีซ่าเยี่ยมญาติฝรั่งเศส ให้บริการโดยทีมงานที่มีความชำนาญในการขอวีซ่าฝรั่งเศส หากคุณกำลังต้องการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และไม่มีเวลาไปทำวีซ่าด้วยตัวเอง ท่านสามารถมั่นใจในบริการทำวีซ่าฝรั่งเศสของเรา ทำด่วนได้บริการด้วยความตั้งใจ

มูฟออน วีซ่า มีทีมงานที่จะช่วยเหลือให้การยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำวีซ่าฝรั่งเศส รวมไปถึงการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ทำเรื่องจองคิวยื่นเอกสารในระบบสถานทูตฝรั่งเศส ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่าน

ต้องการใช้บริการทำวีซ่าฝรั่งเศส ที่ครบวงจร มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบ case by case ต้องการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ติดต่อเรา บริการครบจบในที่เดียว พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วน เป็นกันเอง เราจะช่วยวางแผนไปด้วยกันเพื่อให้การทำวีซ่าฝรั่งเศสของท่านครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าฝรั่งเศส รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

 เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าฝรั่งเศส

 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศส กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจาก วันที่ทำเรื่องยื่น ขอวีซ่า พร้อมกับสำเนา หน้ารูปถ่าย และหน้าตราประทับวีซ่าทุกหน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 3. ภาพถ่ายหน้าตรง แบบสี พื้นหลังสีขาว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เห็นหู และคิ้ว ชัดเจน ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับในประเทศฝรั่งเศษ พร้อมกับ หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในฝรั่งเศษ
 5. กรมธรรม์ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และการเดินทาง มูลค่าประกันมากกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 6. หลักฐานหรือเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีฉบับจริง ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดธนาคาร รายการเดินบัญชีที่ออกให้โดยธนาคารเท่านั้น
 7. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา
  • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นเจ้าของกิจการ จำเป็นต้องใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่าเท่านั้น
  • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นเป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ จำเป็นต้องใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ พร้องทั้งระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน ลงในจัดหมายด้วย
  • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถาบัน
 8. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในฝรั่งเศส (วีซ่าธุรกิจ)
 9. แผนการเดินทางในฝรั่งเศษ หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศษ
ภาพประเทศฝรั่งเศส

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

 • การขอวีซ่าฝรั่งเศส จะต้องยื่นเอกสารคำร้อง ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศษที่เคยสแกนนิ้วมือแล้ว “ผ่าน” ได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้ว หรือวีซ่า ระบุคำว่า “VIS” ไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือใหม่ (สามารถยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสแทนได้)
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศษที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว “ไม่ผ่าน” ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น และ ผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่เคยสแกนนิ้วมือเลย จะต้องมาแสดงตนและ สแกนลายนิ้วมือใหม่
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับ ต้องมีสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศษที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ ไม่ได้เดินทาง พร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองด้วย
 • ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งหมดจนถึงอนุมัติวีซ่า โดยประมาณ วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3-5 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าฝรั่งเศษได้เช่นกัน

เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้

 • หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองที่แสดงว่าผู้เชิญจะรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้ถูกเชิญตลอดการพำนักในประเทสฝรั่งเศษ
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย และหน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออก ประเทศไทย ของญาติ เพื่อน หรือแฟนที่พำนักที่ประเทศฝรั่งเศส 
 • หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ ไม่ว่าจะเป็น ญาติ หรือ เพื่อนหรือ แฟน
 • เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถใช้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศษได้

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Website: th.ambafrance.org

ทำวีซ่าฝรั่งเศสกับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าฝรั่งเศส กับมูฟออน วีซ่า ง่าย ๆ แค่ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์ในขอวีซ่าฝรั่งเศส ทีมงานพร้อมแจ้งขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างละเอียด เพื่อให้พร้อมเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส แบบสบายใจ เพราะทีมงานทำวีซ่าฝรั่งเศส จะเป็นคนจัดการเรื่องเอกสาร ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ตั้งแต่ต้นขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในระหว่ากระบวนการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ผู้เดินทางสามารถปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวเดินทาง หรือขั้นตอนการแสดงตัวได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา Move-On Visa เปิดให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. และยินดีให้บริการทำวีซ่าฝรั่งเศส ด้วยความจริงใจ ในราคาไม่แพง