รับทำวีซ่าไต้หวัน (Taiwan visa)

บริการทำวีซ่าไต้หวัน ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าไต้หวัน ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซาท่องเที่ยว วีซ่านักศึกษา วีซ่าธุรกิจต่าง ๆ ที่ทำให้คุณเดินทางไปยังประเทศไต้หวันได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียงให้มูฟออน วีซ่า ช่วยดำเนินการให้ ด้วยบริการแบบ one stop service ช่วยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าไต้หวัน พร้อมเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังช่วยจองวันยื่นเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นเอกสารขอวีซ่าไต้หวัด ท่านจึงมั่นใจในมาตรฐานการบริการของเราได้ รับรองว่าบริการของ Move on Visa จะทำให้การทำวีการเดินทางไปไต้หวัน และการขอวีซ่าของคุณ สบาย และง่ายกว่าที่เคย

มูฟออน วีซ่า พร้อมให้บริการรับทำวีซ่าไต้หวัน ค่าดำเนินการไม่แพง เมื่อเทียบกับความสะดวกรวดเร็ว ที่ได้รับจากการทำวีซ่าไต้หวัน…เพราะคุณจะไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปยื่นเอกสารเอง …ทั้งหมดนี้ มูฟออน วีซ่า จะจัดการให้ โทรเลย 099-2136150

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าไต้หวัน รับทำวีซ่าไต้หวัน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่า

 1. แบบฟอร์มวีซ่าไต้หวัน
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการเงิน (Bank Statement) ที่ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองที่พัก
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. หลักฐานการทำงาน
  • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  • ลูกจ้าง พนักงาน หรือ ข้าราชการใช้จดหมายรับรองการทำงานที่ออกโดยต้นสังกัด
  • นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรองสถานะที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 9. เอกสารเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • ท่องเที่ยว : โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน
  • เยี่ยมญาติ และไปพักบ้านญาติ : เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน พร้อมสำเนาที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ไม่เกิน 3 เดือน
  • ธุรกิจ : จดหมายชี้แจงระบุรายละเอียด การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ จดหมายเชิญจากไต้หวัน โปรแกรมประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน
ภาพประเทศไต้หวัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าไต้หวัน

 • เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีการแปลเอกสารต้องระบุชื่อผู้แปล พร้อมเบอร์โทร/อีเมล/ที่อยู่ ในเอกสารให้ชัดเจน
 • กรณียื่นพร้อมกันทั้งครอบครัว กรอกแบบฟอร์มเพียง 1 ชุด เท่านั้น
 • หากการเดินทางพำนักในประเทศไต้หวันมากกว่า 6 เดือน ต้องได้รับรองการตรวจสุขภาพ จากหน่วยงานที่สถานทูตรับรอง
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

แผนกวีซ่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เลขที่ 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel: 02-119-3555
Website: roc-taiwan.org
Email: thaemployee02@mofa.gov.tw
จันทร์-ศุกร์ : รับยื่นวีซ่าและรับเล่มคืน 09:00 – 11:30 น.
โทรสอบถามเวลา 09:00 – 12:30 น. และ 13:30 – 17:00 น.

ทำวีซ่าไต้หวันกับเราดีอย่างไร

ถ้าคุณกำลังกังวล เรื่องการขอวีซ่าไต้หวัน ที่มีขั้นตอนซับซ้อน ให้มูฟออน วีซ่า ช่วยจัดการให้ง่ายกว่า เพราะทีมงานของเรามีความชำนาญในการยื่นวีซ่าไต้หวันอย่างมาก เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำวีซ่าไต้หวัน ตลอดจนจัดการกรอกคำร้องขอวีซ่าไต้หวัน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบให้ครบถ้วน จัดการจองคิว หรือยื่นเอกสารผ่านระบบ เราคิดบริการมาเพื่อคุณจะได้เดินทางไปไต้หวัน เพื่อเยี่ยมญาติ เรียนต่อ หรือท่องเที่ยว ได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น