รับทำวีซ่าออสเตรีย (Austria Visa)

บริการทำวีซ่าออสเตรีย ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าออสเตรีย ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าออสเตรีย (Austria Visa) ทำด่วนได้ โดยทีมงาน มูฟออน วีซ่า (Move-On) รับยื่นวีซ่าออสเตรียทุกประเภท วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย วีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่น ๆ ให้บริการโดยผู้มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และประสานงานจองคิววันยื่นเอกสารกับสถานทูตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่ามากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เราขอการันตีว่าทุกขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าออสเตรียจะราบรื่น สะดวกสบาย และเรียบร้อยในระยะเวลาที่ต้องการแน่นอน

เจ้าหน้าที่ของมูฟออน วีซ่า จะช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร ยื่นขอวีซ่าออสเตรีย พร้อมช่วยตรวจสอบความถูกต้อง จองคิวสำหรับเข้าไปยื่นเอกสารที่สถานทูตให้ และเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพทางมูฟออน วีซ่า ของเราได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในวันนัดยื่นเอกสารที่สถานทูต เพื่อคอยแนะนำขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ในการยื่นขอวีซ่าออสเตรีย รับทำวีซ่าออสเตรีย ต้องเรา

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าออสเตรีย รับทำวีซ่าออสเตรีย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอวีซ่าออสเตรีย

 1. แบบฟอร์คำร้อง ขอวีซ่าออสเตรียที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 90 วัน  และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายแบบสี ด้านหลังเป็นสีอ่อนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าออสเตรียเป็น ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ จัดเตรียมหนังสือรับรองการทำงานที่มีข้อมูลตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน รวมไปถึงการอนุมัติวันหยุด วันลาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าออสเตรียเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดเตรียมหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จัดเตรียมจดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา และอนุมัติการหยุดเรียนจากสถาบันการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท รายการเดินบัญชีที่ออกโดยธนาคาร เพื่อใช้ยืนยันว่ามีเงินพอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 7. เอกสารกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุที่ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองที่พัก/โรงแรม ในประเทศออสเตรีย
 9. วีซ่าธุรกิจ ผู้ยื่นขอจะต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศออสเตรีย
 10. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง และ สูติบัตร ประกอบการยื่นขอวีซ่าออสเตรีย
 11. แผนการเดินทาง (สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว)

เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ

 • จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ที่เดินทางไปพักด้วย
 • ต้นฉบับคำให้การรับรอง รับออกค่าใช้จ่าย ที่มีการรับรอง จากศาล หรือ ทนายความ
 • หลักฐานแสดงการมีรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้เชิญ
 • หลักฐานด้านการเงิน ของผู้เชิญ เช่น รายการเดินบัญชีที่ออกโดยธนาคาร ฯลฯ
 • สำเนา หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เชิญ ที่ออกให้ โดย สำนัก ทะเบียนกลาง และสำเนาสัญญาเช่าบ้านหรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น โฉนดที่ดิน
ภาพประเทศออสเตรีย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าออสเตรีย

 • สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง
 • ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนีย (Slovenia) และ ประเทศ มอลต้า (Malta) สามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (เฉพาะวีซ่าระยะสั้น ประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าออสเตรียได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

14 ซอยนันทา (สาทรซอย 1) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพฯ 10120
Email: bangkok-ob@bmeia.gv.at
Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)
Website: www.bmeia.gv.at/th/oeb-bangkok

ทำวีซ่าออสเตรียกับเราดีอย่างไร

มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าออสเตรีย โดยเจ้าหน้ามีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญสามารถมากว่า 15 ปี สามารถแนะนำทุกขั้นตอนในการยื่นวีซ่าออสเตรียได้ ทีมงานของเราช่วยทำให้การทำวีซ่าออสเตรีย สะดวกสบาย ไม่กังวลเรื่องการกรอกเอกสาร แปลเอกสาร และจองคิวยื่นคำร้อง เพราะเราสามารถจัดการให้ได้ นอกจากนี้เรายังช่วยแนะนำวิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์และแสดงตัวที่สถานทูต เราพร้อมให้บริการทำวีซ่าออสเตรีย และยินดีดำเนินการเรื่อง ขอวีซ่าออสเตรีย อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเดินทางราบรื่น