รับทำวีซ่าฮังการี (Hungary Visa)

บริการทำวีซ่าฮังการี ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่าฮังการี ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่าฮังการี (Republic of Hungary) วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมครอบครัว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฮังการี มูฟออน วีซ่าให้บริการยื่นวีซ่าโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่ามากกว่า 40 ประเทศ ให้บริการต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าฮังการีสามารถวางใจในความสามารถของทีมงาน รับทำวีซ่าฮังการี ของเราได้แน่นแน 

เพื่อความสะดวกสบายในการขอวีซ่าฮังการี มูฟออน วีซ่า เราให้บริการตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร ตรวจเช็คเอกสาร ลงทะเบียน กรอกคำร้องขอวีซ่าฮังการี พร้อมแปลเอกสาร จองคิวยื่นคำร้องกับสถานทูตฮังการี ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย และช่วยจัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมมากที่สุด ผู้ขอวีซ่าฮังการีจะไม่พลาดการเดินทางไปประเทศฮังการีตามที่วางแผนไว้แน่นอน หากท่านจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศฮังการี ไว้ใจบริการ รับทำวีซ่าฮังการี ของเรา ทำด่วนได้พร้อมคำปรึกษาอย่างครบวงจร

มูฟออน วีซ่า รับทำวีซ่าแบบ one stop service มากกว่าให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ เราพร้อมแนะนำวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าฮังการี ผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้อย่างราบรื่นที่สุด เพราะการขอวีซ่าฮังการีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ จะทำให้การขอวีซ่าฮังการีง่ายขึ้น และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าฮังการี รับทำวีซ่าฮังการี

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่าฮังการี

 1. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง + สำเนา
 2. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน (สมุดบัญชีเงินฝาก / หนังสือรับรองจากธนาคาร) ฉบับจริง + สำเนา
 3. คำร้องขอวีซ่าฮังการี แบบกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน
 5. รูปถ่ายหน้าตรง แบบสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป
 6. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ได้แก่ จดหมายรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ จดหมายรับรองการเป็นนักศึกษา เป็นต้น
 7. ประกันด้านสุขภาพเดินทาง อุบัติเหตุ ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเงินทาง ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
 8. ใบยืนยันการจองที่พัก/โรงแรมฉบับจริง
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทาง ชื่อผู้เดินทางที่ตรงกับชื่อผู้ยืนขอวีซ่าฮังการี
 10. การขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฮังการี เท่านั้น
 11. ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุ ต่ำกว่า18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทาง และใบรับรองออกค่าใช้จ่าย จากบิดา มารดา
ภาพประเทศฮังการี

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าฮังการีได้เช่นกัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กทม 10330
Tel: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081-875-4610
Email: mission.bgk@mfa.gov.hu
Website: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00-13:00 น.

ทำวีซ่าฮังการีกับเราดีอย่างไร

ขอวีซ่าฮังการี มีหลายแบบ หลายประเภท ต้องเลือกเตรียมเอกสารและกรอกเอกสารให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี ที่คนส่วนใหญ่เขียนคำร้องเพื่อขอเข้าประเทศฮังการี และจากขั้นตอนดังกล่าว มูฟออน วีซ่า จึงจัดสรรบริการรับทำวีซ่าฮังการี คอยช่วยเหลือนักเดินทางที่มีเวลาเตรียมตัวจำกัด และไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวจากจุดไหน ให้สามารถยื่นวีซ่าฮังการีได้สำเร็จตามต้องการ โดยการสมัครใช้บริการทำวีซ่าฮังการีไม่ยุ่งยากเพียงแจ้งชื่อประเทศและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เจ้าหน้าของเราพร้อมแนะนำขั้นตอน และวางแผนการจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง เสร็จตรงตามเวลาที่ผู้เกิดทางกำหนด