รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ (Iceland Visa)

รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ (Iceland Visa) ด้วยบริการที่ครอบคลุมการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ทุกประเภท สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไอซ์แลนด์ ได้ตามวัถุประสงค์ในการเดินทาง ทั้ง วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ และวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์อื่น ๆ เรารับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ทุกรูปแบบ

เรามีบริการรับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ แบบครบวงจร (one stop service) มีเจ้าหน้าที่คอบดูแลลูกค้าแต่ละเคสอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ การเตรียมเอกสาร และตรวจความถูกต้อง แปลเอกสารราชการและเอกสารจำเป็นในการเดินทาง และจองคิวเพื่อยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์  นอกจากนี้เรายังมอบหมายพนักงานให้ช่วยเหลือลูกค้าในวันยื่นเอกสารที่สถานทูต เพื่อความอุ่นใจและสะดวกสบายของลูกค้า

หากท่านกำลังจะเดินทางไปประเทศไอซ์แลนด์ และกังวลเรื่องการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ให้ทีมงานของเราดูแลให้ สะดวก รวดเร็วกว่า แน่นอน ให้มูฟออน วีซ่า เป็นผู้ช่วยในการยื่นขอวีซ่าไอซ์แลนด์ เราสัญญาว่าจะให้บริการด้วยความตั้งใจและจริงใจ

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำเรื่องขอวีซ่าไอซ์แลนด์

 1. เข้าเว็ปไซต์สถานทูตเดนมาร์ก เพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และชำระค่าวีซ่า โดยผ่านระบบ Visa Application Form
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 
 3. หลักฐานการทำงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement 
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบินที่สำหรับการเดินทาง
 6. ใบจองที่พัก โรงแรม ในไอซ์แลนด์ 
 7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง1,500,000 บาท
 8. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป
 9. จดหมายเชิญ
  • สำหรับวีซ่าธุรกิจ ใช้ Invitation Form1
  • สำหรับวีซ่าเยี่ยม ญาติ เพื่อน แฟน คู่หมั้น ใช้ Invitation Form2
 10. แบบฟอร์มตรวจเช็คความครบถ้วนของเอกสาร
 11. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และ หนังสือยินยอม ให้เดินทาง ไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทาง กับบิดา และ/หรือ มารดา)
ภาพประเทศไอซ์แลนด์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่า

 • สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์ ได้ที่สถานทูตเดนมาร์ก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่น วีซ่าเดนมาร์ก และต้องนัดหมายล่วงหน้า
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ
 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้าไอซ์แลนด์ได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานกงสุลไอซ์แลนด์

2207 อาคารวรวรรณ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2289-1121-5
Fax. 0-2291-0029

ทำวีซ่าไอซ์แลนด์กับเราดีอย่างไร

ทำวีซ่าไอซ์แลนด์ กับมูฟออน วีซ่า ขั้นตอนไม่ซับซ้อน เพราะเราเป็นบริษัท รับทำวีซ่าไอซ์แลนด์ ที่เปิดให้บริการมายาวนาน ทีมงานเป็นมืออาชีพช่วยจัดการเรื่องเอกสารได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพราะทีมงานรับยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์ ของเรา เข้าใจในราละเอียดและขั้นตอนการทำไอซ์แลนด์เป็นอย่างดี ทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการได้ อีกทั้งยังคอยตรวจเช็คข้อมูล เอกสารประกอบสำหรับการทำวีซ่าไอซ์แลนด์ เพราะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการพิจารณาให้ผ่านวีซ่าไอซ์แลนด์ ได้ Move-On Visa เราใส่ใจทุกขั้นตอน จัดการเอกสารขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ด้วยความละเอียดและรอบคอบ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้ขอวีซ่าไอซ์แลนด์เป็นสำคัญ