รับทำวีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa)

บริการทำวีซ่านอร์เวย์ ราคา 2,500 บาท เบอร์ติดต่อ 099-2136150
รับทำวีซ่านอร์เวย์ ราคา 2,500 บาท ติดต่อ 099-52136150

รับทำวีซ่านอร์เวย์  (Norway Visa) บริการครบวงจร สามารถทำวีซ่านอร์เวย์ ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์  วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน และวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศนอร์เวย์  ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการรับทำวีซ่านอร์เวย์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ของทีมงาน มูฟออน วีซ่า ในการรับทำวีซ่านอร์เวย์มาอย่างยาวนาน เรามั่นใจว่าทีมงานของเราจะช่วยให้การยื่นวีซ่านอร์เวย์ของท่าน รวดเร็ว และราบรื่นยิ่งขึ้น ทีมงานทุกคนใส่ใจในการบริการทุกเคส เรามีทีมงานคอยแนะนำการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการยื่นเอกสาร รวมถึงช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยแปลเอกสาร กรอกเอกสารยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ จองคิวยื่นเอกสาร และมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามในวันที่ผู้ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์เข้ายื่นเอกสารที่สถานทูตด้วย

บริการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ โดยทีมงาน มูฟออนวีซ่า จะช่วยทำให้การเดินทางของคุณหมดปัญหา เพราะทีมงานของเราพร้อมคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa) นึกถึงการขอวีซ่านอร์เวย์ นึกถึงเราทีมงาน Move-On Visa

ติดต่อทำวีซ่าด่วน

บริการขอวีซ่านอร์เวย์ รับทำวีซ่านอร์เวย์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำวีซ่านอร์เวย์

 1. เข้ากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่านอร์เวย์ออนไลน์ เพื่อปริ้น Cover letter หรือ จดหมายยืนยันการสมัคร
 2. ภายถ่ายสี พื้นหนังสีขาว ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พร้อมสำเนาหน้ารายละเอียดการออกหนังสือเดินทาง เช่น สถานที่ออก และ วันที่ออก วันหมดอายุ ประวัติ การขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน / ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า(ถ้ามี)
 4. เอกสารยืนยันการทำงาน การจ้างงาน ที่ระบุวันลา ชัดเจน  หรือ หนังสือรับรองบริษัท (วีซ่าท่องเที่ยว) หรือ จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศนอร์เวย์ (วีซ่าธุรกิจ) หรือเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา (วีซ่านักเรียน)
 5. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปนอร์เวย์ที่ระบุวันเดินทางไม่เกิน 90 วัน
 7. หลักฐานรายการเดินบัญชี เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชี ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 8. ใบจองที่พัก/โรงแรม ในประเทศนอร์เวย์ พร้อมตารางการเดินทาง
 9. ผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมมีดังนี้
ผู้ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ผู้ยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน
เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทาง ที่รับรองโดยอำเภอ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) เดินทางกับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายที่ไม่ได้เดินทาง ต้องรับรองโดยอำเภอ (ตัวจริงพร้อมสำเนา) เดินทางกับผู้มีอำนาจปกครองบุต แต่เพียงผู้เดียว ต้องใช้หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร ฉบับจริงและสำเนาจดหมายเชิญ ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาที่พำนัก ความสัมพันธ์ระหว่าผู้เชิญแลผู้ถูกเชิญ ญาติ เพื่อน หรือแฟนออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องกรอกข้อมูลและส่ง “Sponsorship Form” ด้วยสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ หน้า ที่มีตราประทับ เข้า-ออกประเทศไทย
ภาพประเทศนอร์เวย์

ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอทำวีซ่านอร์เวย์

 • คำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ ยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ ตามนัดหมาย
 • สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา  
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติ) ที่เดินทางพร้อมกัน ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและได้รับ ผลวีซ่าพร้อมกัน
 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทางเข้านอร์เวย์ได้เช่นกัน

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-204-6500
Fax: 02-262-0218
Email: visa.bangkok@mfa.no
Website: www.norway.no/en/thailand

ทำวีซ่านอร์เวย์กับเราดีอย่างไร

มูฟออน วีซ่า บริการช่วยจัดการเรื่องวีซ่าที่ยุ่งยาก ให้ง่ายขึ้น เพราะเรารับทำวีซ่านอร์เวย์ มากว่า 15 ปี ทุกขั้นตอน ทุกการดำเนินการเรามีประสบการณ์ Move-On Visa จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องการกรอกเอกสารคำร้อง การตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของเอกสารสารประกอบยื่นวีซ่านอร์เวย์  นอกจากนี้เราช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้ายื่นเอกสาร และจองคิวให้อีกด้วย ทำวีซ่านอร์เวย์ กับเรา … การเดินทางท่องเที่ยวนอร์เวย์ ทำธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือเยี่ยมญาติ ก็จะเป็นเรื่องง่าย ต้แงการ ขอวีซ่านอร์เวย์ ติดต่อ Move-On Visa เราพร้อมจัดการทำวีซ่านอร์เวย์ ให้คุณได้ดั่งใจ